ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๔ คน เข้าศึกษาดูงาน           ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  โดยมีนางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับ ในการนี้ นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯ นางเยาวลักษณ์ ศรีสายเชื้อ และนางโซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน


เอกสารแนบ