ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความได้มีทางเลือกในการเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดี และรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจนพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอีกทางหนึ่งด้วย”


เอกสารแนบ