ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำผิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ “หัวใจดวงเดียวกัน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำผิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในครอบครัว  รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ “หัวใจดวงเดียวกัน”
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยนางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัดฟื้นฟู  เด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำผิด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๒      ชื่อกิจกรรม “หัวใจดวงเดียวกัน”  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง  เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมถึงการใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 


เอกสารแนบ