ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์มขอรับรองบุตร
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัว
ประกาศ
ประกาศศาลฯ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 2. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 4. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ
 5. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ ( เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
 6. การกำหนดวันนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
 7. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 8. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ
 9. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 10. การให้บริการระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) สำหรับคู่ความ
 11. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นและชำรุด จำนวน 28 รายการ
 12. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 13. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 14. ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครรผู้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนฯ จ.เชียงราย
 15. การให้บริการระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น
 16. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดดเชียงราย
 17. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งศาลฯ
 1. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 2. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน2560)
 3. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกันยายน 2559)
 4. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 5. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
 6. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่(ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
 7. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
 8. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
 9. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)
 10. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
 11. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
เอกสารอื่นๆ
สถิติคดีไกล่เกลี่ย
 1. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2558
 2. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2559
 3. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560
 4. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน
 5. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน
 6. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2560
 7. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2561
 8. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2560
 9. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.171/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.112/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00
อ.113/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00
อ.135/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00
อ.136/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00
อ.84/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00
อ.87/61
นัดรายงานตัว
เวลา 10:00