ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลฯ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 2. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 4. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ
 5. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ ( เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
 6. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 7. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ
 8. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นและชำรุด จำนวน 28 รายการ
 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คำสั่งศาลฯ
 1. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 2. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน2560)
 3. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกันยายน 2559)
 4. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 5. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
 6. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่(ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
 7. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
เอกสารอื่นๆ
สถิติคดีไกล่เกลี่ย
 1. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2558
 2. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2559
 3. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560
 4. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน
 5. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน
 6. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2560
 7. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาววิรียาพร  งามนิล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยมีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางเยาวลักษณ์  ศรีสายเชื้อ ผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ศีล และการฝึกสมาธิ และนางวนัสนันท์ ต้อนรับ นางรัตนา จอมกัน ผู้พิพากษาสมทบให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่เด็ก เยาวชนพร้อมผู้ปกครอง จำนวน ๔ ครอบครัว โดยเด็กและเยาวชนจะได้ปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    เพื่อเป็นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการและช่วยผู้อื่นต่อไป
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)